FANDOM


ฟืนปลอดภัย
477b-2-2
ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: ไม้
ผู้ใช้: โดราเอมอน
ปรากฎในตอน: กินไปร้องเพลงไป พลางชมดอกไม้ชีวภาพ

ฟืนปลอดภัย (安全たき火 anzen taki bi) เป็นของวิเศษที่ปรากฎอยู่ในตอน กินไปร้องเพลงไป พลางชมดอกไม้ชีวภาพ เป็นของวิเศษประเภทไม้ฟืนจุดไฟ สามารถใช้จุดไฟได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดไฟไหม้

ลักษณะ Edit

เป็นของวิเศษที่มีลักษณะเหมือนไม้ฟืนทั่วๆไป

การใช้งาน Edit

สำหรับของวิเศษชิ้นนี้ เพียงแค่นำไปใส่ในเตา หรือสุมเป็นกองไฟ แล้วจุดไฟขึ้นมาก็เรียบร้อย จะต่างกับไม้ฟืนทั่วๆไปตรงที่สามารถจุดไฟในห้องได้โดยไม่ต้องกลัวไฟไหม้นั่นเอง

ปรากฎในตอน Edit

รูปภาพ Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki