FANDOM


อุโมงค์กัลลิเวอร์

Gulliver Tunnel

Gullivertunnel

ข้อมูลของวิเศษ
เจ้าของ: โดราเอมอน
ประเภท: อุโมงค์
ผู้ใช้: โดราเอมอน , โนบิตะ , ชิซุกะ , ไจแอนท์ , ซึเนะโอะ , ฮารุโอะ , ยาสุโอะ

อุโมงค์กัลลิเวอร์ (ガリバートンネル) หรือ อุโมงค์ย่อสวน เป็นของวิเศษของโดราเอมอนที่ใช้ในการย่อส่วนร่างกาย

การใช้งานEdit

เข้าทางปากอุโมงค์ด้านใหญ่เพื่อที่ต้องการจะย่อส่วนตัวเองและออกมาทางปากอุโมงค์ด้านเล็ก เมื่อกลับเข้าไปทางปากอุโมงค์ด้านเล็กจะทำให้กลับมาตัวใหญ่ แต่ถ้าตัวเล็กแล้วเข้าทางปากอุโมงค์ด้านใหญ่อีกตัวก็ยิ่งเล็กลงอีก

ปรากฏในEdit

มังงะEdit

อนิเมะEdit

มูฟวี่Edit

รูปภาพEdit